วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางมนัสนันท์ ศรีสุภาพ ณ เมรุวัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” แก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี