วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๙.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบาเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ในการนี้ เสด็จเข้าห้องพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงจุดเทียนที่ครอบทาน้าพระพุทธมนต์ แล้วทรงประเคนครอบทาน้าพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงประเคนสารับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ ตามลาดับ จากนั้น เสด็จออก ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าห้องพิธี ทรงประเคนเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ประธานสงฆ์ ถวายน้าพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังหอศิลป์ทิพย์พิมาน ทรงปล่อยโค ทรงปล่อยกบ และทรงปล่อยพันธุ์ปลา เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับตาหนักทิพย์พิมาน
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรมงคล โกศลธรรมสาธิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระสุธีวชิรปฏิภาณ พระทักษิณคนิสสร พระอุดรคณารักษ์ และพระญาณวชิรวงศ์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชมงคลวัชโรดม พุทธาคมธรรมพิสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดโพธิ์ชัย อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม