วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานพิธี ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระโอวาท ความว่า กิจการลูกเสือ มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งใช่เฉพาะแก่ลูกเสือเท่านั้น หากแต่แก่สังคม
ส่วนรวมด้วย การที่ได้กล่าวเช่นนี้ เพราะเห็นว่า อุดมการณ์ของกิจการลูกเสือมีจุดมุ่งหมายและแนวปฏิบัติ
ที่แน่ชัด ในการฝึกหัดอบรมเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณี กล่าวคือมีความรู้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักรับผิดขอบตัวเอง และมีความเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น การที่ลูกเสือทั้งหลายเข้ามาร่วมกัน
ในกิจการอันทรงคุณค่านี้ เป็นการคิดและการกระทำที่ถูกต้องสมควรแล้ว เพราะเป็นโอกาสที่ลูกเสือ จะได้
ซึมซับรับความรู้ และความดีงาม อันเกิดจากการเรียนรู้ และการฝึกหัดอบรมอย่างมีหลักการและวิธีการ ดังนั้น ลูกเสือทุกคน ซึ่งได้รับโอกาสอันดีนี้แล้ว จึงควรตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ฝึกหัดปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับ ให้ ถึงพร้อมด้วยทั้งความรู้ และความดีงาม แต่ละคนจะได้มีคุณสมบัติตามอุดมการณ์ของกิจการลูกเสือ
เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ เป็นกำลังอันเข้มแข็งในการจรรโลงรักษา และพัฒนาประเทศชาติต่อไป
เวลา ๑๘.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรง บำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก นิวัตร สายอุบล ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร