วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก งานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ
จิรนิติ หะวานนท์ กรรมการและเลขานุการ แผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์เกศิณี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ นายสุกฤษฏิ์ ประสานเกลียว ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้า ที่มหาวิทยาลัยเคยู ลูเวน ราชอาณาจักรเบลเยียม