วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๔.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑ
สถานแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงเปิด “อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์
ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เป็นวันที่ ๓