วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๕.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพอล โรบิลลียาร์ด (Mr. Paul Robilliard) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางฮานาน โรบิลลียาร์ด (Mrs. Hanan Robilliard) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
เวลา ๑๕.๒๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี