วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
น้ำหลวงอาบศพ คุณออมทรัพย์ สุจริตกุล ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
ดินฝังศพ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ณ เจดีย์ธรรมปัญญาจริยานุสรณ์
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่
๑๒ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์