วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรอเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลของบรรพชิตจีนและญวณ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียน
พระมหามงคล ๑ คู่ ที่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกย์ เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
– พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
– พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
เสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น ทรงพระดาเนินไป
ทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดาบนแท่งซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง แล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถ พระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทาหน้าที่
โหรหลวงบูชาเทพดานพเคราะห์ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ณ ที่นั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
เมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพระมหามงคล
ที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปพระเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นนพปฏล
มหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์
ทรงศีล พระสงฆ์ ๘๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกทาน้าพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่งพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างหน้าประธานสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปทรงประเคนครอบพระกริ่งแด่ประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยืนประเคนผ้าไตรแด่รองพระราชาคณะ
และพระราชาคณะ จนครบ ๘๖ รูป เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
ถวายพระพรลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินกลับ
/ในวันเดียวกันนี้…
– ๒ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
– พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ นา คณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินรายได้จากดอกผลของกองทุนมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
– นายวัลลภ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการดาเนินการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย นา คณะกรรมการดาเนินงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ – ๑๒ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และผู้บริหาร ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินรายได้ของกลุ่มบริษัท ฯ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์ช้างเผือก)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นา
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจาหน่าย
สมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล