วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๕.๕๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปในการฌาปนกิจศพ นางลลิดา จันทรประเสริฐ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร