วันเสาร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๐.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุลาลัยพิมาน
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอพระสุลาลัยพิมาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ฉีดสรงพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ และสรงน้ำพระบรมธาตุ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ แล้วเสด็จพระราช-ดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิ และสรงน้ำ พระบรมอัฐิ พระอัฐิ ทั่วทุกพระโกศ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธี
สงกรานต์ จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ สํารับภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลําดับ พระสงฆ์รับพระราชทานฉัน เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ออกประดิษฐานบน พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตรและบนพระที่นั่งกง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิ แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูป ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและพระบรมอัฐิที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วประทับรถยนต์ พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระศรีรัตน- ศาสดาราม และหอพระนาก พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าพนักงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานเครื่องราช-สักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน ให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานต่างๆ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายฉีดและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย

/ทรงจุดธูปเทียน…

– ๒ –

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินออกจาก พระอุโบสถ ไปสรงน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานต่างๆ ในพระอาราม เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอพระนาก ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้า แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ ๕ รูป สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ จบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์อีก ๔๐ รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์แล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องทองน้อย แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ