วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในเอเชีย ๒๐๑๗ และทรงฟังการบรรยายนำ หัวข้อ เอกภาพในความหลากหลาย : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้ามพรมแดน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๕๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “ราชวินิตร่วมใจ ๖๐” ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย หอประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ