วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม
เรือนจำเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา