วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ
ประจำปี ๒๕๕๙ ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๕๕ น. พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ เอ็นเอช ๘๕๐
เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อทรงเข้าร่วมการอภิปรายระดับสูง
ของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและกิจกรรมคู่ขนานที่เกี่ยวข้อง