วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๔.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ นางอีต โซเฟีย (Mrs. Eat Sophea) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายแก้ว เฌีย (Mr. Keo Chhea) คู่สมรสเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า ทุกคนย่อมทราบโดยทั่วกันว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตร พระองค์มีแนวพระราชดำริว่า ความเจริญของประเทศ ต้องอาศัยความเจริญของภาคการเกษตรเป็นสำคัญ การเกษตรจึงเป็นเสมือนหัวใจของชาติ แต่ปัญหาประการหนึ่ง ของเกษตรกรไทย ก็คือขาดการบริหารจัดการที่ดินทำกิน พระองค์จึงพระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรงประยุกต์ดัดแปลง ให้เกิดการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นไร่นาสวนผสม มีการเพาะปลูกควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์และการประมง ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำ ที่ดิน และแรงงาน ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
การทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้ กำหนดไว้เป็นสามขั้นตอน
ขั้นที่หนึ่ง เป็นการจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน โดยให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสี่ส่วน
ส่วนที่หนึ่ง ขุดสระน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง ส่วนที่สอง ใช้เป็นที่นาสำหรับปลูกข้าว ส่วนที่สาม ใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวน ส่วนที่สี่ ใช้เป็นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย และสร้างโรงเรือนเพื่อเลี้ยงสัตว์หรือประกอบ กิจกรรมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น หากเกษตรกรมีที่ดิน ๑๕ ไร่ ให้แบ่งเป็นนาข้าว ๕ ไร่ ปลูกพืชไร่พืชสวน ๕ ไร่ ขุดสระน้ำลึก ๔ เมตร ๓ ไร่ และใช้เป็นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ๒ ไร่
จะเห็นได้ว่า แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ แม้เพียงในขั้นที่หนึ่งนี้ ก็เป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถพึ่งตนเอง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง และมีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต ในฐานะที่บัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทางการเกษตร ตลอดจนศาสตร์สำคัญหลายสาขา จึงควรศึกษาแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เข้าใจ แล้วน้อมนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพพื้นที่ในท้องถิ่น หากทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของชาติให้มีความเข้มแข็งมั่นคงสืบไปได้ดังประสงค์
/เวลา ๑๖.๐๓ น…

– ๒ –

เวลา ๑๖.๐๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงหล่อ
รูปหลวงปู่ครูบาครอง ขตติโย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัล
เกียรติคุณแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจ “ดิ เอ็ม เอ ไอ แบงค็อก บิสิเนส ชาเลนจ์ แอท ศศินทร์
๒๐๑๗” (The mai Bangkok Business Challenge? @ Sasin 2017) ณ อาคารศศปาฐศาลา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนัก ดอยตุง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการขยายผลพัฒนากระบวนการจัด การเรียนรู้แก่เด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ สำหรับเด็กในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง ณ โรงเรียนบ้านปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร แปลงปลูกชาน้ำมันเขต ๓ และ ๕ โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน ปางมะหัน ตำบลเทอดไทย โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนา การปลูกชาน้ำมัน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูก ชาน้ำมัน บ้านปางมะหัน ทรงฟังรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ จากหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ กรรมการกำกับนโยบายโครงการศึกษา และพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน ฝ่ายแปลงปลูก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สำรวจพบว่าต้นชาน้ำมันสามารถส่งเสริม การเพิ่มผลผลิตและขยายไปในพื้นที่ต่าง ๆ สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน หรือ กิสท์ด้า (GISTDA) กราบบังคมทูลรายงานถึงการใช้ดาวเทียม IKONOS (อิโคนอส) และดาวเทียมไทยโชติ สำรวจติดตามสภาพ การฟื้นฟูป่าในปี ๒๕๕๙ เรื่องการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ด้วยวิธีการที่เรียบง่าย และประหยัด ด้วยหลักการ “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร