วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฌีล การาชง (Mr. Gilles Garachon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง
หน้าที่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร