วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ป.ม.,ท.ช.,ต.จ. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรอง
ที่ประทับ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
เขื่อนรัชชประภา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ๑ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงติดตามการดำเนินโครงการ
ตามพระราชดำริ ซึ่งเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อปี ๒๕๓๐ ปัจจุบันมีนักเรียน
๑๔๒ คน เป็นเด็กพิเศษ ๑๑ คน ดำเนินโครงการตามพระราชดำริเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความหวงแหนในพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัย โดยขยายผล
ไปสู่ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการส่งเสริมอาชีพ มีวิทยากรไปอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
มีผลผลิตเพียงพอประกอบอาหารกลางวันให้เด็กได้ครบทุกวัน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทาน ที่ไปให้การบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย มีผู้ไปใช้บริการ ๓๒๗ คน และทรงรับ
ผู้ป่วยครอบครัวยากจนเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๓ คน
เวลา ๑๑.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย อำเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งเปิดทำการสอนในระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ มีนักเรียน ๑๑๓ คน ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่จบการศึกษาแล้วกว่า ๙ คน และกำลังศึกษาอยู่ ๘ คน ในปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งสร้างความภูมิใจให้แก่โรงเรียน ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอาชีพออกแบบสติกเกอร์ การแสดงรำมโนราห์ สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้นำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียน
ได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ พร้อมกันนี้ได้พัฒนาให้เป็นศูนย์บริการความรู้ เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษา
และทดลองปฏิบัติก่อนนำไปขยายผลในครัวเรือน เช่น การเลี้ยงปลาดุก ไข่ไก่ สุกร โรงเรียนได้ขยายผล
การพัฒนาด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการทำบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ไปให้การบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

/เวลา ๑๔.๒๗ น…

– ๒ –

เวลา ๑๔.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงติดตาม
การดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๒ มีอาคารไม้หลังเดียว เส้นทางคมนาคมยาก
ลำบาก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือ ทำให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดีขึ้นตามลำดับในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องเรียนอัจฉริยะวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น นักเรียนสามารถเรียนร่วม
และสอบเลื่อนชั้นได้เหมือนเด็กปกติ ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิธีการทำไข่เค็มไชยา ช่วยกันสืบสานเพราะเป็นของดีประจำจังหวัด ด้านโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ไปให้การบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย มีราษฎรไปรับบริการตรวจสุขภาพ
กว่า ๓๐๐ คน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับ
รถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร