วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปในการออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ณ เอเชียทีค เดอะ รีเวอร์ฟร้อนท์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกทหาร
ผ่านศึกเวียดนาม ณ อนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนาม
กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก อัครเดช ศศิประภา ม.ป.ช.,
ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข ถึงยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ขึ้นไปยังห้องพระ
ชั้น ๓ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายพระที่นั่งบูชาพระพุทธรูป และอัญเชิญพระพุทธมณีรัตน
ปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ประดิษฐานบนรถยนต์พระประเทียบไปยังพระลานพระราชวังดุสิต จากนั้น
อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ประดิษฐานบนพระราชยาน ซึ่งมีริ้วขบวนตั้งรออยู่
เสร็จแล้ว พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เข้าริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย)
ไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระราชานุญาตให้รัฐบาลใช้พระลานพระราชวังดุสิต จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ภายหลังเสร็จจากพิธีแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญ
พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) กลับไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต