วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๘.๑๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำ นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสิงห์บุรี และนายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เฝ้า รับพระราชทานถุงยังชีพ
และรับพระราชกระแสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
เวลา ๑๗.๑๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงานครบ ๒๐๐ ปี วันคล้ายวันประสูติ พระบาฮาอุลลาห์ ณ ศูนย์กลางศาสนาบาไฮ
เลขที่ ๑๔๑๕ ถนนศรีวรา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๔๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมาบพระจันทร์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง