วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๑.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ขณะนั้น ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก
สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำ
พระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ พระสงฆ์ ๓๐ รูป ถวายพรพระ จบแล้ว เสด็จพระราช
ดำเนินไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ สำรับภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลำดับ พระสงฆ์รับพระราชทานฉัน
เสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตร ๓๐ ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ต่อจากนั้น ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี
เชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสำหรับพระบรมศพทรงธรรม ทรงศีล พระมหาโพธิวงศาจารย์
วัดราชโอรสาราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรง
จุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา
จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์และพระสวดธรรมคาถา
พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงาน
นิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เที่ยวแรก ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ พร้อมแล้วสวดมาติกา จบแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์
สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงทอดผ้าไตร
พระสงฆ์สดับปกรณ์ จนครบ ๘๙ รูป เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบ
พระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพ จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังมุขด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่
หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง