วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๒
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาการฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ณ พื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เวลา ๑๔.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนจิตรลดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรละครเวที “ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล” รอบพิเศษ ณ โรงละคร เอ็ม เธียเตอร์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร