วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๐๖.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๖ เสด็จพระราชดาเนินกลับ จากการเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๖.๒๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในงานพิธี “สวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์” เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทอดพระเนตรการแข่งขันขี่ม้ารายการ “พรินเซส คัพ ๒๐๑๖” (Princess’s Cup 2016) ณ สนามขี่ม้า กองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร