วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฟรันเชสโก ซาเวรีโอ นีซีโอ (Mr. Francesco Saverio Nisio) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางเอลีซาเบ็ตตา โวโน (Mrs. Elisabetta Vono) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ม.ว.ม.,ป.ช. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร