วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๒.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินสวิส
อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ แอลเอ็กซ์ ๑๘๑ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม –
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ในการเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี จะทรงเข้าร่วมในการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลก เรื่อง มลพิษทางอากาศและสุขภาพ
ครั้งที่ ๑ ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลก นครเจนีวา ตามคำกราบทูลเชิญจากผู้อำนวยการใหญ่
ขององค์การอนามัยโลก
ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จะทอดพระเนตรงานทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก