วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ท.ช.,ท.ม.,ต.จ. ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสครบปีที่ ๑๗ วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย
ม้าทรงประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ กองบังคับการหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงให้สำรวจพื้นที่ที่ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอน โดยพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างอาคารโรงอาหาร บ้านพักครู ห้องพยาบาล และอุปกรณ์ประจำห้องเด็กเล็ก ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๕ และดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมด้านทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย พบว่า นักเรียนผ่านการประเมินเกือบทุกคน ส่วนกิจกรรมด้านการฝึกวิชาชีพ ได้ฝึกทำไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อเป็นความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริม และเป็นสินค้าประจำตำบล โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารห้องสมุดศูนย์การเรียนตำรวจตระในชายแดน
บ้านห้วยตงที่หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดสร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทางด้านวิชาการ พบว่า นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ การป้องกัน และการกำจัดศัตรูพืชจากสารสกัดธรรมชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักสวนครัวทำให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ ยกเว้นเนื้อสัตว์และถั่วเมล็ดแห้งจึงให้นักเรียนรับประทานไข่เพิ่ม ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ รวมทั้งซื้อถั่วเมล็ดแห้งจากชุมชน โอกาสนี้ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสาร จำนวน ๕ พันกิโลกรัมเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้น ทอดพระเนตรการทำเครื่องเงินของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเขาวัง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ถมเงินที่จะส่งจำหน่าย ที่ร้านภูฟ้าต่อไป เสร็จแล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

/ ในวันเดียวกันนั้น …

-๒-

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อรองรับบุตรหลานของราษฎรในพื้นที่ชุมชนห่างไกล กับทรงเปิดอาคารเรียนบีทีเอสกรุ๊ป ซึ่งกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ได้ให้การสนับสนุนในการก่อสร้าง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐาน ให้นักเรียนมีความรู้เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น การทำน้ำพริกใบทำมัง
และขนมจากลูกชก หรือลูกจาก เป็นต้น ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยและทรงรับเด็กที่ป่วยหูไม่ได้ยินแต่กำเนิด ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งนักเรียนร่วมกันปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และปลูกผักกางมุ้งกันแมลงศัตรูพืช รวมทั้งปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล ส่วนการเลี้ยงปลานิลในดิน และปลาดุกในบ่อพลาสติก ได้แบ่งให้ผู้ปกครอง
และผู้ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่นำไปเลี้ยงที่บ้าน เพื่อนำผลผลิตมาให้โรงเรียน ฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร