วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๒๒ น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๓๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทอดพระเนตรการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ “คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน” ณ วิสาหกิจชุมชนชาดอยปู่หมื่น และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากบ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปทรงเปิด “อาคารสำนักงานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล” สาขาเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับปรุงอาคารศูนย์กามโรค สำนักควบคุมป้องกันโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่อยู่ในการสนับสนุนดูแลของมูลนิธิ ฯ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๑ แห่ง ใน ๑๐ จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ และเป็นที่ตั้งของสำนักงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ จัดตั้งมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยมีแผนการดำเนินงานออกหน่วยแพทย์อาสา ฯ เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล อำเภอแม่แจ่ม และโรงพยาบาลวัดจันทร์ ฯ
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยแพทย์อาสาฯ และโรงพยาบาล ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่แพทย์ และบุคลากรในพื้นที่โดยใช้ “แอปพลิเคชัน ดีวี คอนเซาท์” (Application DV Consult) ในการให้คำปรึกษาระหว่างแพทย์ในพื้นที่ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านมาหน่วยแพทย์อาสา ฯ ได้ออกไปให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน อาทิ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ การให้บริการผ่าตัดต้อกระจก ศัลยกรรมตกแต่ง บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้านจิตเวช ปัจจุบันมีอาสาสมัคร ๒๗๐ คน แพทย์ ๗๑ คน พยาบาล ๑๔๙ คน และฝ่ายสนับสนุน ๕๐ คน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร