วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำ คณะข้าราชการและเกษตรกร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการประชุมสภาสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๒๕ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักดอยตุง
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนใหม่ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอาคารเรียนขนาด ๘ ห้องเรียน
ปัจจุบันศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา มีจำนวน
นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากครูตำรวจตระเวนชายแดน ใช้เวลาว่างพบปะชุมชน ทำให้ผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่
ที่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ เข้าใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียน
โอกาสนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
มีการปลูกไม้ผลตามไหล่เขา เนื่องจากมีพื้นที่ราบน้อย ทำแปลงเกษตรได้น้อย ในอนาคตจะขยายพื้นที่
ปลูกพืชผักให้มากขึ้น จะได้มีผลผลิตเพียงพอ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน มีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วย
สอนการทอผ้า เพื่อทำเป็นกระเป๋า และเครื่องแต่งกายชนเผ่า ส่งจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน
จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการ
นักเรียนและราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ที่มาเฝ้าทูลละออง
พระบาทรับเสด็จ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาเอก จุลินทร์ เหลือนาค
ท.ช.,ท.ม. ณ เมรุวัดสระแก้วปทุมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก