วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่ กับปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ
และเต่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร