วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๖.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดสุทัศนเทพวราราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพระวิหารหลวง
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงกราบ แล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าพาดซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐิน
แด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น ทรงกราบ
ที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ต่อจากนั้น
เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จากวัดสุทัศนเทพวราราม
ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดอรุณราชวราราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพระอุโบสถ
ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรม
ราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตร
และเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนฤมิต (พระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่ ๒) ทรงกราบ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชา
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวาย
ราชสักการะ ทรงกราบ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

/เวลา ๑๗.๒๐ น….

– ๒ –

เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
เวลา ๑๗.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายบุญทอง วรศรี ป.ม.,ท.ช., ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย