วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๕ ของมูลนิธิหัวใจ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
และทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร