วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๗๔ ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาชั้นนำ รวมถึงสถาบัน
อาชีวะและศูนย์ต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จและมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสหพันธรัฐรัสเซีย
นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในกรุงมอสโก และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อาทิ พระราชวังเครมลิน
สถาบันสวนพฤษศาสตร์โกมารอฟ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ รวมทั้ง
จะทอดพระเนตรการแสดงโขนเนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงละคร
มารินสกี้ อนึ่ง จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางวาเลนตินา อิวานอฟ มัตเวียนโก ประธานสภาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
เฝ้าทูลละอองพระบาท และถวายพระกระยาหารกลางวันด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๑
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้สูง ย่อมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานให้ประสบความสำเร็จ แต่การจะสร้างสรรค์ความสำเร็จในงานได้ยั่งยืนแท้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นสำคัญ กล่าวคือ
หากบัณฑิตรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้ว สังคมส่วนรวมก็จะมีความเจริญมั่นคง ส่งผลให้บัณฑิตผู้เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมพลอยได้รับความเจริญมั่นคงด้วย ดังนั้น ไม่ว่าบัณฑิตจะออกไปประกอบกิจการงานใดก็ตาม
ขอให้ยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ถ้าทำได้ดังนี้ ทุกคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งโดยส่วนตนและ
โดยส่วนรวมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อันเป็นความสำเร็จแท้และยั่งยืนที่ทุกคนพึงปรารถนา