วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “แม่ลูกผูกพัน แบ่งปันให้น้อง” ณ โรงแรงสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดงกลาง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด