วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายพระราชทานกำเนิดโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๓๐ ปี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๓.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๗.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๕๓
(๒/๒๕๖๐) ณ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๒๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปในงานพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์นพเคราะห์มหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิค แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ ๒๙ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน