วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ ที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองนักเรียน
และนักศึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ทุกท่านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการศึกษา คงจะเข้าใจดีถึงเจตนาที่แท้จริงของการให้
การศึกษาอบรมแก่บุคคล ว่าจะเป็นไปเพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว
ก็หาไม่ หากยังต้องปลูกฝังอบรมความคิดจิตใจ และพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ไปพร้อมกันด้วย
เพราะสมรรถภาพทางกาย ทางใจ และทางสติปัญญานั้น เป็นสิ่งที่สัมพันธ์ส่งเสริมกันอยู่ทั้งหมด
สถานศึกษาทุกแห่งจึงควรยึดมั่นในเจตนานี้ไว้ให้เหนียวแน่น และแม้จะได้รับรางวัลมาแล้ว ก็ควรจะได้
พยายามปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดสรรสภาพแวดล้อม
บรรยากาศ และกิจกรรม ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วนทุกด้านอย่างสมดุล
ส่วนนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เมื่อได้ทราบเจตนาของการศึกษาดังนี้แล้ว
ก็ขอให้ถือเป็นความมุ่งหมายสำคัญของตนเองด้วย ที่จะเสริมเพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางกาย ทางใจ
และทางสติปัญญา ให้ยิ่งกล้าแข็ง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและประพฤติตนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
โดยไม่เสื่อมคลายจากความเพียรพยายาม แต่ละคนจะได้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญ
ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์พร้อม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน “หริภุญชัย อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน”
(Hariphunchai international Half Marathon) ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน