วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๐๖.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๑ กลับจากการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– รองศาสตราจารย์มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ กรรมการและเลขานุการแผนกอักษรศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะกรรมการ แผนกอักษรศาสตร์ ฯ นำ นางสาวชารี ฮ่ำรัตนาพร
ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเวียดนามศึกษา มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ สหรัฐอเมริกา
– ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ หะวานนท์ กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์เกศิณี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำ นางสาวฐิติรัตน์ สิทธัครเดช ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์
ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา
เวลา ๑๑.๒๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดการแข่งขัน “แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธรูปแซกคำ และหม้อปูรณฆฏะ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในงานการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔๔ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร