วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๕.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรง
บำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๗.๐๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขัน
วิ่ง – ปั่น ในโอกาสครบ ๑๐ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ณ บริเวณเขาชีจรรย์ และทรงเป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ ณ ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๔.๒๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงหล่อพระพุทธสิหิงค์ (จำลอง) ณ วัดเทพกุญชร อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงวางศิลาฤกษ์ฐานพระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิญาณ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๓.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่