วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และเทศกาลเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกย์ และด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้น ทรงถวายพุ่มเทียน ต้นไม้ทอง-เงิน และทรงจุดธูปเทียน
ท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา
ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์
ทรงจุดเทียนชนวนพระราชทานแก่ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับนำไป
จุดเทียนพรรษาตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปถวายพุ่มเทียน
แด่สมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จำนวน ๓๐ รูป เสร็จแล้ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประเคนพุ่มเทียน เที่ยวที่ ๒ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประเคนพุ่มเทียน เที่ยวที่ ๓ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพุ่มเทียนถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อครบแล้ว สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระดําเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม
ประตูวิเศษไชยศรี ถนนหน้าพระลาน จนถึงบริเวณหน้าศาลหลักเมือง ซึ่งมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ ตลอดทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่น พร้อมแสดงความจงรักภักดีด้วยการเปล่งเสียงถวายพระพร
“ทรงพระเจริญ” ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด มิได้ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๒.๑๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดการแข่งขัน “แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๖.๒๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ในพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และถวายต้นเทียนพรรษาแก่พระอารามต่าง ๆ จำนวน ๖๙ วัด

/เนื่องในโอกาส…..

-๒-

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๕ รอบ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๔๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงาน
วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม