วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนกำลังจะได้เข้ารับราชการเป็นตำรวจ คงจะทราบหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนแล้ว ว่าคือการปราบปรามผู้กระทำความผิดและรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย เพื่อปกป้องคุ้มครอง ประชาชนและสังคมประเทศชาติให้บังเกิดความร่มเย็นสงบสุข ในโอกาสนี้ จึงขอฝากข้อเตือนใจแก่ทุกคนว่า การจะทำงานในหน้าที่ดังกล่าวให้สำเร็จผลที่ดีนั้น แต่ละคนจำเป็นต้องกระทำตนให้เป็นที่น่าศรัทธาเชื่อถือ
ทั้งในด้านความประพฤติและการปฏิบัติงานเสียก่อน กล่าวคือ ตำรวจต้องระมัดระวังความประพฤติของตน
ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูด ให้เหมาะสมถูกต้อง สุภาพอ่อนโยน และมีความเป็นมิตรไมตรีอยู่เสมอ
ทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงเป็นธรรม ไม่มีอคติ ไม่ลุแก่อำนาจ พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง ป้องกันภยันตรายให้แก่ประชาชนทุกคน ด้วยความอดทนเข้มแข็ง และความสุจริต การสร้างความศรัทธา
เชื่อถือนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ตำรวจได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจ
จากประชาชน อันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกคนคำนึงถึงข้อนี้ให้มาก แล้วตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดี ให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชน
ทั้งมวลได้อย่างแท้จริง