วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์ ที่  ๑  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๔๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออกแทนพระองค์  ณ  วังสระปทุม  พระราชทานพระราชวโรกาสให้  นางเมธินี  เทพมณี
เลขาธิการ ก.พ.  นำ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง  ประจำปี  ๒๕๖๒  เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

อนึ่ง  เมื่อวันศุกร์  ที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๕.๒๕  น.  สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล  อำเภอสามเงา
จังหวัดตาก  ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนภูมิพล  เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  เสด็จไปทอดพระเนตร
การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ที่โปรดให้ไปตรวจ
รักษาผู้เจ็บป่วย  ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร  และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี  หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว.  จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์  ออกหน่วยให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน  ประกอบด้วย  บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
ตรวจรักษาด้านทันตกรรม  และให้บริการแพทย์แผนไทย  โดยมีผู้ไปรับบริการ  รวม ๒๔๘  คน  นอกจากนี้
ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์  และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  ไปบริการให้คำปรึกษาการดูแล  และรักษา
เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยง  ซึ่งมีผู้มาขอรับเวชภัณฑ์ และคำปรึกษา  รวม ๖๑ คน  ในการนี้  ทรงเยี่ยม
ผู้ป่วยที่นำเฝ้า จำนวน ๑๐  คน  อาทิ  โรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด  โรคมะเร็งหลอดอาหาร  โรคมะเร็งตับ  และโรค
แพ้ภูมิตัวเอง หรือ SLE  โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์เฉพาะทาง  เพื่อหาแนวทางการบำบัดรักษา
และนำส่งไปรักษาโรคตามโรงพยาบาลภาครัฐประจำจังหวัด  ประจำภูมิภาค  และโรงพยาบาลส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  ซึ่งได้พระราชทานค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วย
และครอบครัวด้วย  ต่อจากนั้น  ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ  และพระราชทานชุดของเล่น  สมุดวาดภาพ
ระบายสี และกระปุกออมสินแก่เด็กที่ผู้ปกครองนำมาเฝ้ารับเสด็จ  เสร็จแล้ว  พระราชทานของที่ระลึกแก่
ผู้มีจิตศรัทธา ที่ถวายเงินสมทบทุน  และสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว.  พร้อมพระราชทานเข็ม
เครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ  และเครื่องหมาย พอ.สว.  เข็มพระนามาภิไธย สว.  และโล่แก่ผู้แทนกรรมการ  อนุกรรมการ  และอาสาสมัคร

ในโอกาสนี้  พระราชทานพระวโรกาสให้  สมาชิก พอ.สว.  จังหวัดอุตรดิตถ์  เฝ้า  ซึ่งเป็น
หน่วยแพทย์อาสาลำดับที่ ๒๒  และปัจจุบันมีสมาชิก ๑,๖๓๐ คน  สมควรแก่เวลา  จึงประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง  เสด็จกลับที่ประทับแรม  ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ในวันเดียวกันนั้น  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี  รักษาการประธานองคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม,ป.ภ.,ภ.ป.ร.
๑,ว.ป.ร.๑  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ พระที่นั่งทรงธรรม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร