วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) นา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพร ชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของและเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคาร ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายการรับฝากเงินด้วย เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จลง ณ ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโชคชัย คุณาวัฒน์
รองผู้อานวยการธนาคารออมสิน นา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานธนาคารออมสิน และพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และครบ ๑๑๐ ปี ของการดาเนิน กิจการธนาคารออมสิน เวลา ๑๔.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้ – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา นา คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ – นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา นา ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม และคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด นา คณะผู้บริหาร บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ – พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นา คณะองคมนตรี และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด นา คณะกรรมการ บริหารบริษัท ฯ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
/- นายธนินท์ …
– ๒ –
– พลโท ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทาหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ นา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พร้อมครุยวิทยฐานะ ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ด้านหน้าอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้ – นางยุพดี สายเชื้อ หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวราชสานัก บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ – นางสาวสมพิศ บุตรสาระ บรรณาธิการบริหารกากับดูแลสายข่าวในพระราชสานัก สถานีวิทยุ โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ – นางสาวภาวิณี ติรนันท์มงคล รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ ข่าวในพระราชสานัก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด (ช่อง 7HD) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ – นางสาวกฤษณา มหาโชค ผู้สื่อข่าว และคณะผู้ปฏิบัติงานข่าวในพระราชสานัก สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๖ – นางณัฐรินีย์ วรสวาสดิ์ บรรณาธิการข่าวในราชสานัก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ – นางสาวสนิฎา ปานคงคา ผู้อานวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้ – นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นา คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
/- ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา …
– ๓ –
– ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นา คณะกรรมการ มูลนิธิ ฯ และคณะองค์กรผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล ต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจาปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ – นายเจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล นา คณะผู้แทน ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ – พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นา คณะข้าราชการและนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ – หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นา คณะครูโรงเรียนราชินี เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ – รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นา คณะผู้บริหาร และผู้แทนนักเรียน นักศึกษาของสถานบันเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖