วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ
“ด้วยพลังแห่งรัก : The Power of love” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๖.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ป.ภ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปในพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ อาคาร ๒
และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาฐานันดรศักดิ์ ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๕๐” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยป่าพรุควนเคร็ง ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์ควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีเกษตรกรชาวจังหวัดกาญจนบุรี มาถ่ายทอดความรู้แก่พลทหารที่เข้าร่วมโครงการ ฯ และเกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ จึงมีการปลูกผักพระราชทาน เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ กับผักพื้นบ้าน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะทำงานโครงการ
ทหารพันธุ์ดี จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานระบบการจัดการสุขาภิบาลและการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด
ซึ่งได้ทอดพระเนตรไข่เค็มอัญชัน ด้วยความสนพระราชหฤทัย และมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ ส่งเสริม

/การทำไข่เค็ม…

– ๒ –

การทำไข่เค็มดอกอัญชัญแก่ประชาชาชน และทรงติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมการปลูกข้าว
ทรงโยนกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑ ลงแปลงนา ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ลงในสระน้ำ
เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอม
มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมกับสำนักงาน กปร. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขยายพันธุ์อนุรักษ์ รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช และให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันรวบรวมพันธุ์ไม้ไว้มากกว่า ๓๖๐ ชนิด ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมสนับสนุน
กองพลทหารราบที่ ๙ ซึ่งได้บูรณาการและดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำการสำรวจและปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก
พันธุ์พืชพระราชทานต่าง ๆ และจัดสร้างอาคารทำความสะอาด และคัดเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และมอบให้แก่ประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อน จากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
โรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร กองพลทหารราบที่ ๙ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางรับพืชผลทางการเกษตร
แบบปลอดภัยจากพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี และผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการสร้างเครือข่าย
ให้กองทัพผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีต่อไป สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินกาญจนบุรี ค่ายสุรสีห์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร