วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
ให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย