วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง
และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี