วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงาน “ปีติ สิริสวัสดิ์ บรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานเพลิศพ ท่านผู้หญิงจับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายรวิน ชุมเกษียร กรรมการบริษัท วูดบิวลี่ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
เฝ้า กราบทูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระกรณียกิจในด้านการช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถา และการดำเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และบันทึกแถบวีดิทัศน์ เพื่ออกอากาศในรายการเดินหน้าปฏิรูป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ และเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ (YouTube)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระภิกษุ
ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
– พระเทพวชิรวิมล โกศลสังฆกิจวิธาน ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
– พระเทพวชิรรังสี เมธีปริยัติโสภณ วิมลธรรมสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
– พระราชวัชรวิสุทธิ์ พุทธศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
– พระพิศาลวชิราภรณ์
– พระภาวนาวชิรากร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๑๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
/ที่ร่วมออก …

?
– ๒ –

ที่ร่วมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้บริการตรวจโรค และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีผู้เข้ารับบริการ ๕๗ คน ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ จากนั้น ทอดพระเนตรการอบรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธีแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง และอาสาปศุสัตว์ เพื่อนำความรู้
ที่ถูกต้องไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ซึ่งจะช่วยให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเกิดความยั่งยืน และทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชน พร้อมพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัข ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นที่ระลึก โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้า รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด จากนั้น ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อผ่าตัด
ทำหมันให้กับสุนัข จังหวัดเชียงใหม่ มีการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน อำเภอสันกำแพง ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ แห่งแรกของประเทศ โดยเป็นต้นแบบการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ขับเคลื่อนผลักดันการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจัง
เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเชียงใหม่ และสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เฝ้า
โอกาสนี้ มีพระดำรัสถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ กับทรงนำสมาชิก พอ.สว. ร่วมขับร้องเพลง “รักกันไว้เถิด” เพื่อแสดงความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ สมควรแก่เวลา
จึงเสด็จกลับโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่