วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ
เครื่องพิธี ฯ ในการพระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย
เวลา ๑๗.๔๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานครบ ๗๐ ปี ของซิงเสียนเยอะเป้า
(Sing Siang Yer Pao’s 70th Year Anniversary) ณ โรงแรมแชงกรีล่า เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปยัง
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่