วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อวานนี้ ได้กล่าวแก่บัณฑิต
ในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพราะจะต้องเป็นกำลังสำคัญ
ในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
แล้วนำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพการงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทุกคนว่า ในการนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผล
เป็นประโยชน์นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ ๒ ประการ คือความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง
กับจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ปัจจัยทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกัน เพราะจิตใจที่ยึดมั่น
ในคุณธรรม จะคอยกำกับประคับประคองบุคคลให้มีความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง สามารถพิจารณาตัดสินใจ
ได้ตามเหตุตามผล ว่าควรนำความรู้ไปใช้อย่างไรจึงจะบังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแท้จริง
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนความคิดวิจารณญาณให้เฉียบฉลาด และอบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรม
อยู่เสมอ พร้อมทั้งน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มายึดถือเป็นหลัก
ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานตลอดไป