วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานการประชุมเสวนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๓” ณ ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เวลา ๒๐.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จบริเวณลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงพระปรมาภิไธย วปร. และ
ธงพระนามาภิไธย สท. พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ แสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระโอษฐ์ ให้กับราษฎร์ที่มาเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่างปลื้มปีติที่ได้ชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิด จากนั้น พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานพระแสงราชศัตราประจำเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง แล้วประทับ
รถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อเวลา ๒๒.๔๓ น.
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๓๑ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ปกครองบัณฑิต กับทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์
และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดภาคเหนือ
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พันตรี ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง กราบบังคมทูลรายงานการตรวจรักษา และเบิกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

/นำคนไข้ …

 

– ๒ –

นำคนไข้ที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน ๖ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม
มีการแพร่กระจายไปที่ปอด โรคมะเร็งในช่องปากระยะลุกลามมีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายระยะลุกลามมีการแพร่กระจายไปที่ปอดและตับ โรคมะเร็งผิวหนังที่บริเวณเท้าซ้ายระยะลุกลามมีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง โรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามมีการแพร่กระจายไปที่ปอด ตับ และกระดูก โรคเอสแอลอี มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำและภาวะไตอักเสบ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กับพระราชทานกล่องยาพระราชทานและเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษา และมีพระราชปฏิสันถาร ทรงสอบถามอาการป่วยและแนวทางการรักษาด้วยความห่วงใย ยังความปลื้มปีติแก่คนไข้และครอบครัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา ซึ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือในครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโรคทั่วไป ตรวจโรคเฉพาะทาง ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานให้ อาทิ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ และเครื่องตรวจภาพจอประสาทตา รวมทั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎร ผู้ปกครอง และญาติของบัณฑิตให้ได้เข้าถึงการรักษา และรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ออกหน่วยให้บริการตรวจเก็บตัวอย่างเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ เชิงรุกในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ตัวแทน
จากโรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก โดยตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีประชาชนมาเข้ารับการตรวจรักษา
จำนวน ๑,๔๐๕ คน กับทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน ๒๕ คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางตา
โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคอายุรกรรมทั่วไป และโรคระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวนรวม ๘๕๕ คน มาให้การตรวจรักษา ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดในภาคเหนือ อาทิ ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าฝ้ายยกดอกลำพูน จากจังหวัดลำพูน ผ้าพื้นเมืองชาวไทยภูเขา จากจังหวัดเชียงใหม่ เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ ของกลุ่มแม่เขียวข้องหลวง บ้านป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน ของกลุ่มอาชีพทำเครื่องเขิน (ประเทืองเครื่องเขิน) ผ้าซิ่นตีนจกขนเม่น จากจังหวัดสุโขทัย ผ้าบาติกจากจังหวัดลำพูน
และเครื่องเงินประดับอัญมณี ของกลุ่มเครื่องเงินประดับอัญมณี (กลุ่มสตรี) จังหวัดตาก ทอดพระเนตรการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอลายโบราณ จากนั้น ทอดพระเนตรผลงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่เกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการส่งเสริมองค์ความรู้

/ควบคู่ …

 

– ๓ –

ควบคู่การยกระดับภูมิปัญญา รากฐานอาชีพ ทรัพยากร เพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและ
จังหวัดลำพูน อาทิ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ หวาย และใบลาน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีการใส่ส่วนผสม
ของสารสกัดจากข้าวเบอร์รี่ โครงการฟาร์มเห็ดเด็ดทั้งปี โดยการพัฒนาโรงเรือนเป็นระบบอัตโนมัติควบคุม
การเปิดและปิดน้ำสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในการปลูกเห็ด และกระเป๋าที่นำผ้าทอพื้นเมืองมาตกแต่ง
ซึ่งโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการบริการการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับหลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิสังคม สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรด้วยความสนพระราชหฤทัย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่