วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม
สำนักพระราชวัง ๑ พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยทำงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดข้างเคียง
โดยวันนี้ มีประชาชนมารับบริการ จำนวน ๓๕๘ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ
โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน ๖ คน โดยทรงซักถามอาการ
แนวทางการรักษา พร้อมกับมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และทรงรับผู้ป่วยเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์
พร้อมพระราชทานเงินจากมูลนิธิจุฬาภรณ์แก่ผู้ป่วย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี เฝ้า และทรงนำขับร้องเพลง
เลือดหยดเดียว ซึ่งเป็นบทเพลงพระนิพนธ์ พร้อมพระราชทานพระดำรัสชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป