วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมชุณหะวัณ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ผ่านการศึกษาอบรมที่ดีในขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นัยว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่ดี และเชื่อว่ามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ดี
หน้าที่ของตำรวจนั้น นอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้ว
ยังจะต้องช่วยเหลือประชาชน ให้มีความมั่นคง มั่นใจ และปลอดภัย ในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย เพราะฉะนั้น ตำรวจทุกคนน่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยความอดทนเสียสละ และด้วยความสุจริตยุติธรรม ทั้งจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดี จนเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชน ถ้าตำรวจทั้งหลายประพฤติตนปฏิบัติงานตามที่กล่าวนี้ให้จริงให้ตลอด ก็คงจะมั่นใจได้ว่า น่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ทุกอย่าง สามารถเรียกได้ว่าเป็นตำรวจแท้ ผู้จะสามารถอำนวยความผาสุกสงบและความมั่นคงปลอดภัย ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี