วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๑๔  ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๔.๑๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออก  ณ  วังสระปทุม  พระราชทานพระราชวโรกาสให้  นายชิโระ  ซะโดะชิมะ

(Mr. Shiro  Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

เวลา  ๑๕.๕๐   น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ

พิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” “จิ๋น ซี หวง : เดอะ เฟิร์ส

เอ็มเพจเรอร์ ออฟ ไชนา แอนด์ เทอร์ราคอตตา วอริเออร์” (Qin Shi Huang : The First Emperor of

China and Terracotta Warriors) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๑๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม

โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อำเภอแม่แจ่ม หอประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา และหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

อนึ่ง  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๒๒.๔๓  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงร่วม

การบรรยายสรุปการประชุมนานาชาติว่าด้วยนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร