วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้าเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนิน ถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังมณฑลพิธี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายบัตรโดยสารรถไฟฟ้าที่ระลึก เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก ต่อจากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้าเงิน) ส่วนต่อขยาย จบแล้ว กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการรถไฟฟ้า มหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้าเงิน) ส่วนต่อขยาย จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแบบจาลองรถไฟฟ้า แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้าเงิน) ส่วนต่อขยาย เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินจากสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ไปยังสถานีรถไฟฟ้า
หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผ่านสถานีต่าง ๆ จานวน ๙ สถานี ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร เมื่อเสด็จ พระราชดาเนินถึง ทรงพระดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจานวนมาก บริเวณด้านหน้าลานห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ทุกคนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจาวัน พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่างโบกธงชาติ
ธงพระปรมาภิไธย วปร. ธงพระนามาภิไธย สท. และต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ ทรงแย้มพระสรวล และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด ราษฎรต่างปลื้มปีติยินดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ชื่นชมพระบารมี ของทั้งสองพระองค์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เป็นโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในระยะเริ่มต้นจากสถานีหัวลาโพง ถึงสถานีบางซื่อ มีระยะทาง
ทั้งสิ้น ๒๐ กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น ๑๘ สถานี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนิน
/แทนพระองค์…
– ๒ –
แทนพระองค์ ไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้าเงิน) ณ บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (สถานีหัวลาโพง) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ และพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (หัวลาโพง – บางซื่อ) อย่างเป็นทางการ ณ สถานีรถไฟฟ้าหัวลาโพง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเส้นทางนี้ว่า “เฉลิมรัชมงคล” อันมีความหมายว่า งานเฉลิมอันเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชา ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้าเงิน) ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลาโพง
ถึงบางแค มีระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร รวม ๑๑ สถานี ประกอบด้วยโครงสร้างทางวิ่งแบบใต้ดิน ในช่วง สถานีรถไฟฟ้าหัวลาโพง – ท่าพระ จานวน ๔ สถานี และโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับ ในช่วงสถานีรถไฟฟ้า ท่าพระ – บางแค จานวน ๗ สถานี โดยมีแนวเส้นทางเริ่มต้นต่อจากสถานีรถไฟฟ้าหัวลาโพงของโครงการรถไฟฟ้า มหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้าเงินเดิม) เป็นเส้นทางใต้ดินลอดตามแนวถนนพระรามที่ ๔ เข้าสู่ถนน
เจริญกรุง ผ่านวัดมังกรกมลาวาส ผ่านวังบูรพา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามไชย ลอดใต้แม่น้าเจ้าพระยา ที่ปากคลองตลาด ลอดใต้คลองบางกอกใหญ่ เข้าสู่ถนนอิสรภาพ แล้วเปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับเข้าสู่สี่แยกท่าพระ ซึ่งเป็นสถานี รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ – ท่าพระ แล้ววิ่งไปตามถนนเพชรเกษม สิ้นสุดปลายทางที่ถนน กาญจนาภิเษก ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อ “เฉลิมรัชมงคล” เป็นชื่อเส้นทางรถไฟฟ้าดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” สืบไป